#it
emu
fut
hit
psy
syn

Serce i Rozum - Miliony oczu - extra wersja